soia

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: També es estāndard la forma soja.

Consulteu també:

  • o oberta arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)