sobtar

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: cal marcar el grup 'bt' (pronunciat /pt/) i evitar l'assimilaciķ (/tt/)

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant r final en infinitius