sobrassada

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: en valenciā en estāndard cal evitar l'elisiķ de la 'd' intervocālica.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)