narcolčpsia

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • e oberta arreu
  • La consonant s postconsonāntica
  • i + vocal (diftong)
  • Accentuaciķ de mots acabats en ia en rossellončs i mallorquí