nauseabund

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: En valenciā es pronuncia la -d final.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • ae, ea