mimesi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La paraula mimesi és plana.

Consulteu també:

  • e oberta arreu
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • Accentuaciķ de cultismes