lògic

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • o oberta arreu
  • Les consonants j, g intervocàliques