lāser

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • Estrangerismes amb e
  • La consonant r en paraules planes