legítim

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • Les consonants j, g intervocàliques