lassitud

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c