obscura

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: cal pronunciar la 'b', com una 'p', i evitar-ne l'elisiķ.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)