oboč

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: en valenciā, també és correcta l'accentuaciķ grāfica 'oboé'

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • e tancada en occidental i oberta en oriental