idiosincrāsia

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Cultismes amb o ātona
  • La consonant į
  • La consonant s intervocālica sorda
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • Accentuaciķ de mots acabats en ia en rossellončs i mallorquí