ionitzar

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: la 'i' a principi de paraula sol ser consonāntica, com en aquest cas.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • El grup tz en el sufix itzar
  • i + vocal (diftong)