henna

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La hac no sona.

Consulteu també:

  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • La consonant n
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)