fluorescent

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • e tancada arreu
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final