fluida

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No s'ha de confondre fluida (amb diftong, com passa a buida) amb fluīda (amb hiat, és a dir, amb l'accent sobre la i).

Consulteu també:

  • ui
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)