esquizofrènia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • La consonant s intervocàlica sonora, i la consonant z inicial, intervocàlica i postconsonàntica
  • e oberta arreu
  • i + vocal (diftong)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí