encisador

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No s'ha de pronunciar encisaor.

Consulteu també:

  • em, en
  • La consonant ss intervocālica i la consonant c
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • La consonant r en paraules agudes