enveja

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • em, en
  • La consonant n
  • La consonant b
  • La consonant v
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)