empresari

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • em, en
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica