embolic

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • em, en
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)