diferent

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • e tancada arreu
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final