destrossa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • o oberta arreu
  • La consonant ss intervocālica i la consonant c
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)