darrera

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Canvi d'ordre de sons d'un mot
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)