grandesa

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)