atleta

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • El grup tl en cultismes
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)