albergínia

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • i + vocal (diftong)
  • Sense reducció vocàlica en occidental (a), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)
  • Accentuació de mots acabats en ia en rossellonès i mallorquí