alzheimer

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: Cal acostar-se a la pronunciaciķ original, en alemany, i fer sonar la seqüčncia com si fos ai.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)