ajuda

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: En valenciā, no és estāndard dir *atxuda.

Consulteu també:

  • Les consonants j, g intervocāliques
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)