antigalla

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No hem de dir *antigualla.

Consulteu també:

  • El ieisme
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)