crisi

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: Per al singular no s'ha de dir *crisis.

Consulteu també:

  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica