classe

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • Cultismes amb e àtona