casset

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí