contraordenar

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • o tancada arreu
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (a), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • La consonant r final en infinitius