cohort

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: La h de cohort no sona.

Consulteu també:

  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)
  • Els grups rt, rd, st i plurals