Unesco

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • Sigles llegides com una paraula
  • e tancada en occidental i oberta en oriental
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)