Font-romeu

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs NOTA: No s'ha de dir *Fon-tro-meu.

Consulteu també:

  • o oberta arreu
  • La consonant b final
  • La consonant t final
  • La consonant d final
  • La consonant g final
  • La consonant c final
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)