Brussel·les

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant ss intervocàlica i la consonant c
  • La consonant l·l
  • Topònims i antropònims amb e àtona