Bruges

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • Les consonants j, g intervocàliques
  • Topònims i antropònims amb e àtona