La consonant r bategant

<r> bategant

La erra és bategant quan diem cara. També ho és darrere oclusiva (prat), darrere aproximant (abraçar), darrere fricativa (front) i davant d’aproximant bilabial (herba). També és bategant, per exemple, la erra de xarampió i derogar.

Paraules que presenten aquests fenomens:

àrbitre

arbrat

arbratge

arbreda

derogar

herba

marbre

servir

setembre

xarampió


Més informació:
  • La consonant r en topònims aguts
  • La consonant r en paraules agudes
  • La consonant r en paraules planes
  • La consonant r final en infinitius
  • La consonant r que no sona
  • La consonant r vibrant