La consonant h en interjeccions

La <h> en interjeccions

El fonema fricatiu glotal sord sona en la reproducció d’una rialla, ha ha ha, o de la interjecció ehem.

Paraules que presenten aquests fenomens:

ha (interj.)


Més informació:
  • La consonant h en estrangerismes