e és e

La <e> és e

S’ha de pronunciar amb e la <e> d’aquesta paraula. No és estàndard fer-hi cap altra vocal que no sigui <e>.

Paraules que presenten aquests fenomens:

decidir

estiu

genoll

medecina


Més informació:
  • No s'elideix la e que precedeix la r
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)