La consonant x de grups diferents de (h)ex, inex, gz