e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí