zčfir

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant s intervocālica sonora, i la consonant z inicial, intervocālica i postconsonāntica
  • e oberta arreu
  • Accentuaciķ de cultismes
  • La consonant r en paraules planes