xarelˇlo

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • La consonant x inicial i postconsonāntica
  • e oberta arreu
  • La consonant lˇl
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (o), amb reducciķ vocālica en oriental (u)