plausible

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès Consulteu també:
  • La consonant l
  • Els grups tl, tll
  • Els grups bl, gl
  • Sense reducció vocàlica en occidental (e), amb reducció vocàlica en oriental (vocal neutra)