perdre

Algerčs Valenciā Balearic Nord-Occidental Central Rossellončs Consulteu també:
  • e oberta arreu
  • La consonant r que no sona
  • Sense reducciķ vocālica en occidental (e), amb reducciķ vocālica en oriental (vocal neutra)