pagès

Algerès Valencià Balearic Nord-Occidental Central Rossellonès NOTA: en valencià, també s'escriu pagés

Consulteu també:

  • Les consonants j, g intervocàliques
  • e tancada en occidental, oberta en central i en rossellonès i amb vocal neutra en mallorquí